top of page

Privacyverklaring

Esther Broeckx | VoedingsApotheker (hierna te noemen Esther Broeckx)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daarmee is de privacybescherming in alle landen van de EU gelijk geregeld. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan elke therapeut moet voldoen omdat er gegevens worden vastgelegd in cliëntendossiers. Esther Broeckx voldoet aan deze nieuwe regels omtrent privacy.

Voor een goede behandeling en/of coaching is het noodzakelijk dat Esther Broeckx een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Je dossier bevat je naam, adres en contact gegevens (telefoon, email), aantekeningen over je coachingsvraag en uitsluitend indien van toepassing ook je gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, en informatie over eventuele supplementen en medicijnen die je gebruikt. In dit geval worden in het dossier ook gegevens opgenomen die voor het advies noodzakelijk zijn en die je aan mij hebt gegeven, maar die door een andere zorgverlener zijn verzameld, bijvoorbeeld je huisarts of specialist.

Alleen Esther Broeckx heeft toegang tot de gegevens in je dossier en zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Conform de WBOG worden je gegevens tot 15 jaar na beëindiging van de therapie bewaard.

Delen met anderen

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens de afwezigheid van je coach

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.

 • Het gaat om:

  • Naam, adres en woonplaats

  •  Geslacht

  • Klantnummer en geboortedatum

  • De datum van het gesprek

  • Een korte omschrijving 

 

Deze gegevens kunnen ook worden ingezien door partijen waarmee Esther Broeckx  de (financiële) administratie heeft ondergebracht. Esther Broeckx heeft met deze partijen overeenkomsten gesloten voor veilige gegevensoverdracht.

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming

 

Voor elke andere reden tot delen van jouw gegevens, wordt altijd eerst je expliciete toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt daartoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@estherbroekx.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, en hiervoor is legitimatie noodzakelijk, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Esther Broeckx neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met Esther Broeckx via info@estherbroekx.nl of 06-24484641.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen

bottom of page